Община мъглиж - официален сайт

Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

На основание на:

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1

Необходими документи:

Копие от нотариален акт за имота
Копие от актуална скица за имота
Геодезично заснемане на имота от правоспособно лице по ЗКИР
Протокол за трасиране на имота от правоспособно лице по ЗКИР или данни, удостоверяващи нарушение на имота

Срок на валидност: Няма определен срок

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение: 14 дни

Процедура по предоставяне на услугата:

Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.
Заявлението се подава в ЦУИГ- Община Мъглиж
Комисията се назначава от кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет.

Цени:  20 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?