Община мъглиж - официален сайт

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

На основание на:

Наредба № 11 на министъра на транспорта и съобщенията от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари ( обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.) - чл. 35, ал. 1, т. 6

Необходими документи:

1. Документ, че съм международен превозвач по линията ………………………………………………………………….
2. Документ за платена такса

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Срок на изпълнение: 5 дни

Такса:

Определя се от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?