Община мъглиж - официален сайт

Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако се налага;
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага;
- Извадка от действащ План за застрояване;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС;
- Становище на Министерството на Културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
- Три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";
- Разрешително за изграждане на съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в Закона за водите;
- Други документи по специални закони.

Срок: 30 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, таксата за съгласуване на инвестиционни проекти с оценка на съответствие от ОбЕСУТ (за одобряване и узаконяване) е както следва:

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,20 лв./кв.м

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв.м – 0,50 лв./кв.м

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м

до 5000 кв. м – 0,20 лв./кв.м

г) за преустройство и реконструкция;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,10 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,25 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м

до 5000 кв. м – 0,10 лв./кв.м

д) за одобряване на технически или работен проект,който е част от

комплексен инвестиционен проект;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,26 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,65 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м

до 5000 кв. м – 0,26 лв./кв.м

е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,06 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,15 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м

до 5000 кв. м – 0,06 лв./кв.м

ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,10 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,25 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м

до 5000 кв. м – 0,10 лв./кв.м

з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за Ел, телефонни кабелни

линии и кабелни телевизии – 0,10 лв./л.м

и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25,00 лв.

й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения

(геозащитни съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции,

трансформаторви постове и др.) – 200,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?