Община мъглиж - официален сайт

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

чл. 64 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж
чл. 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на административната услуга е да се отпише даден имот от актовите книги в общината по местонахождението му, когато този имот неправилно е бил актуван като общинска собственост или е отпаднало основанието за актуването му като такъв. Отписването от актовите книги се извършва по инициатива на собствениците на такива имоти или служебно със заповед на кмета за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Заповедта за отписване се издава от кмета на общината.
Производството по деактуване се извършва служебно след разпореждане с имот общинска собственост или започва по искане на физическите или юридически лица, собственици на имота.

II. Нормативно установени изисквания

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост е допустимо в следните случаи:
- когато имотът неправилно е актуван като общински;
- когато е придобит чрез правна сделка;
- когато е възстановена собствеността на предишните му собственици по силата на реституционните закони;
- когато е приватизирано общинско търговско дружество, в чийто капитал е включен недвижим имот.

III. Необходими документи

По искане на заинтересуваните лица производството започва с подаване на писмено заявление от собственика, към което се прилага документ за собственост и скица на имота.

IV. Технологичен път на административната услуга

Младши експерт "Общинска собственост" изготвя заповед за деактуване, която предоставя за проверка и подпис на кмета на общината.
Когато услугата започва по искане на собственик на имот, който е актуван неправилно или основанието за актуването му е отпаднало, заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", където младши експерт "Общинска собственост" извършва проверка за наличието на основания за деактуване на имота и изготвя заповед в тридневен срок. Заповедта се предоставя за подпис кмета.
В случай, че липсват достатъчно доказателства или основания за отписване на имота, кметът издава заповед за отказ за отписване от актовите книги, която не подлежи на обжалване. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 2 ЗОС споровете за материално право се решават по съдебен ред.

V. Такси

За издаване на копие от заповедта се събира такса 5 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?