Община мъглиж - официален сайт

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

На основание на:

• Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

Необходими документи:

- Декларация от нотариус
- Удостоверение от нотариус

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: няма

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Документът за промяна на режима на имуществени отношения се представя пред длъжностно лице по гражданско състояние в ЦУИГ. То отразява промените в акта за сключване на граждански брак. Изпраща уведомление до Агенцията по вписвания за извършената промяна.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?