Община мъглиж - официален сайт

Прекратяване категоризацията на туристически обект

Формуляри

Заявление за прекратяване на категоризация

Заявление

Законно основание

Чл. 53 ал.1 от Закона за туризма (ЗТ) и чл.23 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за храненеи развлечения.

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише реда за прекратяване на категоризацията на туристически обект – заведение за хранене и развлечения или място за настаняване при условията на чл. 53, ал. 1, от Закона за туризма. При тези случаи прекратяването на категоризацията е по искане на собственика или на лицето, извършващо дейността в туристическия обект.

Съгласно Закона за туризма категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения се прекратява:
1. с изтичането на срока на определената категория;
2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
10. при неизпълнение на задълженията за водене на хотелски регистър и ежемесечното подаване в Община Мъглиж на справка-декларация за броя на реализираните нощувки от лицата, извършващи хотелиерство.
Категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на кмета на Община Мъглиж. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва.

Установен ред за извършване на административната услуга

І. Компетентен орган - кметът на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице.
Заявител е собственикът или лицето, извършващо дейността в туристическия обект.

ІІ. Необходими документи

Собственикът или лицето, извършващо дейността в туристическия обект подава в Община Мъглиж заявление по образец, към което прилага:
- удостоверение за категоризиране – оригинал;
- копие на документ за собственост на обекта;
- копие на документ за промяна на вида, реконструкция, или разширение на туристическия обект;

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Заявлението се насочва към директор дирекция „УРХДЕИ”, който го резолира към Главен експерт „Стопански дейности”. Той разглежда заявлението и приложените към него документи и предлага на кмета на Община Мъглиж да издаде заповед за прекратяване на категоризацията.
Заповедта за прекратяване на определената категория на туристическия обект се връчва на заявителя и на заинтересованите лица.
Извършва се вписване на обстоятелството по прекратяване на категорията на обекта в Националния туристически регистър.

Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни.

IV. Такси

За прекратяване на категоризацията на туристическия обект такса не се дължи.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?