Община мъглиж - официален сайт

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:

- Разрешение за Строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност:

3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж а за елементи на техническата инфраструктура 10 год.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се презаверява разрешението за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.
Презавереното разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

- за строежи VІ-та категория – 10.00 лв.
- за строежи ІV и V категории – 25.00 лв.
- за строежи І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категории – 50.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?