Община мъглиж - официален сайт

Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);
- Разрешение за строеж (оригинал);

- Протокол за приемане на конструкцията от проектанта по част СК (Обр. 14) ;

- Удостоверение за степен на завършеност на строежа ;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал);
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Таксата за презаверяване на разрешение за строеж е 50 % от следните такси за разрешение за строеж, съгласно чл. 34, т.7 отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, както следва:

- за строежи от VI – та категория – 15,00 лв.

- за строежи от IV– та и V – та категория – 30,00 лв.

- за строежи от I – ва, II – ра и III – та категория – 50,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?