Община мъглиж - официален сайт

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
- Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;

- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Ст. специалист "Строителство".

IV. Такси

Съгласно чл. 34, т.3 отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?