Община мъглиж - официален сайт

Промяна в актовете за гражданско състояние


Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Определение

Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. Актовете за гражданско състояние, съставени по установен в ЗГР ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност. Актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, на чиято територия са станали събитията. Промяна в данните за гражданско състояние на лицата в съставени актове за гражданско състояние се извършва по съдебен или административен ред. Всяка промяна в данните по гражданското състояние, вписани в съставения вече акт, се отбелязва в този акт на определено за целта място - графа "Бележки".
Настоящата услуга описва реда за приемане на искания и за извършване на промяна в актовете за гражданско състояние на лицата.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган да извърши услугата е длъжностното лице по гражданско състояние. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на длъжностни лица от общинската администрация. (чл. 44 ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 ЗГР).
Заявител по тази услуга може да е лице, спрямо което е настъпила промяна, изискваща изменение в акт за гражданско състояние.

II. Необходими документи

Заявителят следва да подаде:
- заявление по образец;
- документ за самоличност;
- съответния документ, удостоверяващ промяната.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в община Мъглиж в Центъра за услуги и информация на гражданите .
След получаването на документите заявлението се завежда, след което старши специалистът по гражданско състояние извършва промяна в регистрите по гражданско състояние и Локална база данни "Население". Изходният документ се извежда и подпечатва от специалистът по гражданско състояние, след което се насочва към Центъра за услуги и информация на гражданите, от където заявителят го получава. Преписката се архивира.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?