Община мъглиж - официален сайт

Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

Законно основание

чл. 17 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)

чл. 6-9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за изготвяне и съгласуване на транспортна схема за основни и допълнителни маршрутни линии на основание решение на общинския съвет.

По силата на чл. 17, ал. 1 ЗАвтП общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдените транспортни схеми - републиканска, областни и общински, като последните се утвърждават от съответните общински съвети и включват следните видове автобусни линии:

- градски основни и/или допълнителни - за превози между пунктове в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;

- междуселищни - за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината (чл. 17, ал. 4 и 5 ЗАвтП).

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, маршрутно разписание е основен вид разписание на автобусната линия, като маршрутното разписание на:

- междуселищните линии задължително съдържа следните елементи: наименование на линията, списък на всички спирки (автогари) по маршрута, време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове, разстояния, особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и др.);

- градските линии задължително съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете посоки.

Общинската транспортна схема включва автобусните линии, свързващи пунктовете от територията на една община. Допълнителните автобусни линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно (чл. 7 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният орган е общинският съвет (чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от общината.

II. Необходими документи

Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските транспортни схеми следва да съдържат:

- маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута;

- проект на маршрутно разписание;

- предполагаем пътникопоток;

- схема на маршрута (за нови линии) (чл. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

III. Технологичен път на административната услуга

Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от Главен експерт „Стопански дейности”. Кметът на общината определя комисия, в чийто състав се включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни управления и браншовите организации. След обсъждане от комисията общинската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет. Промени в схемата се извършват по предложение на същата комисия, след което променената транспортна схема се внася за утвърждаване от общинския съвет (чл. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

IV. Такси

За извършване на административната услуга не се дължи такса.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?