Община мъглиж - официален сайт

Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

 

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 118, ал. 1 от Кодекса за международното частно право

Законно основание

чл. 117, 118 и 119 от Кодекса на международното частно право (КМЧП)
чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
Устройствен правилник на общинска администрация
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Определение

Настоящата услуга има за цел да укаже условията и да проследи реда за признаването на чуждестранни решения и други актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица, от община Стара Загора.
С приемането на Кодекса на международното частно право се отмени реда за признаване на чуждестранни съдебни решения по реда на глава 32 от Гражданския процесуален кодекс (отм.) само от Софийски градски съд. Въвеждат се два режима на признаване – т. нар. инцидентна проверка и производство по екзекватура. Производството по екзекватура е производство по признаване по съдебен ред на осъдителни решения с цел допускане на изпълнението им. Другият режим е т. нар. непосредствено признаване или инцидентна проверка. Този режим визира признаването на чуждестранни решения от органа, пред който те се предявяват – т. е. процедурата е регламентирана като административна. Общините са овластени да признават чуждестранни решения и други актове, без да е необходимо осъществяването на специално съдебно производство (по екзекватура). В законовия текст се използва понятието "решение", но то трябва да се тълкува разширително т. е. признаването обхваща публичните актове, а не само решенията. Целите на непосредственото признаване са противопоставимост на акта и признаване на промените в частноправната сфера на субектите.
Предмет на настоящата услуга са чуждестранните съдебни и несъдебни актове, касаещи:
- прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването му за нищожен);
- установяване и оспорване на произход;
- допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
- промяна на име;
- ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
- други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние на лицата, извършени съобразно нормативната уредба на съответната държава.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Органът, компетентен по настоящата услуга, е кметът на общината.

II. Нормативно установени изисквания

Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато (чл. 117 КМЧП):
1. чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда;
2. на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита;
3. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд;
4. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска;
5. признаването или допускането на изпълнението не противоречи на българския обществен ред.

III. Необходими документи

За да бъде признат чуждестранен акт, е необходимо заинтересованото лице да подаде до компетентния орган:
1. заявление ;
2. документ/и/ за самоличност;
3. пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване.
Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

IV. Технологичен път на административната услуга

Заявлението с приложените документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в община Мъглиж. Документите се приемат и проверяват от специалист по гражданско състояние и се подготвя крайния документ. Документът се насочва към ЦУИГ, където заявителят може да го получи. След предаването на крайния документ преписката се архивира.

V. Такси

За извършване на разглежданата услуга не се дължат такси.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?