Община мъглиж - официален сайт

Програми и стратегии

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2018Г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2018г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2018Г.

Стратегия за управление на Общинската собственост 2016-2019г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2017г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2017Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2017Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016 – 2020Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2016Г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2016Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016г. – 2019г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2015 ГОДИНА

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2015Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2015Г.

ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020Г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ПЛАНОВ ПЕРИОД 2015Г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2014Г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2010 - 2015 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД МЪГЛИЖ

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2007-2013, ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2011 Г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2011 – 2015 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2011 г. – 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2012г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?