Община мъглиж - официален сайт

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191

Необходими документи:

Документ за собственост
Копие от предходна скица
Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице

Срок на валидност:

До провеждане на отчуждителни процедури за отваряне на улица по влязъл в сила ПУП – ПР.

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение:

Цени:  40 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?