Община мъглиж - официален сайт

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 150

Необходими документи:

- проект за подробен устройствен план, включинелно работен устройствен план, когато такъв е необходим
- инвестиционен проект

Срок на изпълнение:

с комплексен доклад – 14 дни
от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност:

3 години при не започнато строителство, 5 години ако не е завършен грубият строеж, 10 години за строителството на елементи от техническата инфраструктура

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След което преписката се пренасочва към главния архитект за становище и към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изменение засяга общинска собственост ( частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до Общински съвет – Мъглиж за решение за съгласие и/или за разрешаване изработване на изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИИП), съдържащ следните съставни части: проект за ПУП/за изменение на ПУП и инвестицонен проект съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Кметът на общината разрешава или отказва на основание чл. 150 от ЗУТ със заповед да се изработи КПИИ въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината. Издадената заповед се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от служителя в Дирекция „И и УТ”, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОБС – Мъглиж и/или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция „И и УТ” от заявителя.

Техническа такса:

Стойността е сумарна и е увеличена с 30 %, включваща одобряване на комплексния проект за инвестиционна инициатива, одобряване на ПУП и издаване на РС

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?