Община мъглиж - официален сайт

Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)

Формуляри

Заявление по чл.124 от ЗУТ

Заявление по чл.135, ал.3 от ЗУТ

Заявление по чл.150 от ЗУТ

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП).

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
- Скица - предложение;
- Техническо задание;
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.

Срок: 60 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, таксата е 10,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?