Община мъглиж - официален сайт

Регистрация на пчели и пчелни семейства

Формуляри

Заявление

Законно основание

Закон за пчеларството (ЗП)
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва регистрацията и актуализация на пчелините и пчелните семейства. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 Закона за пчеларството (ЗП) в общините се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Този регистър е нужен с цел установяване броя на пчелините, включително пчелните семейства. Това спомага за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, както и за защита на пчелните семейства от натрявяне при провеждане на растително защитни мероприятия.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган да извърши настоящата услуга е кмета на Община Мъглиж, които упълномощава служител от общинската администрация.
Заявител е всяко лице желаещо да ползва услугата, посочена в подаденото заявление. Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава от собственика на пчелните семейства.

II. Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност на заявителя;
3. Документ за собственост или право на ползване имота, в който ще се настаняват пчелите;
4. Скица (актуална) на имота;
5. Регистрационен номер на пчелина;
6. Документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят, подава заявление към служителят от ЦИУГ , след входирането му се предава на младши експерт "Еколог", който прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ. Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в ЦУИГ.

IV. Такса и срок

Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за настоящата услуга се заплаща такса – 2 лева. Срок за изпълнение – 1 ден. Отговорно лице за изпълнение на услугата – младши експерт "Еколог"

V. Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде извършена регистрацията на пчели и пчелни семейства може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?