Община мъглиж - официален сайт

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 1 и ал. 3

Необходими документи:

- заявление по образец
- окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ
- договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ. В случаите по чл. 151, ал. 1, т. 10 от ЗУТ след монтирането на инсталациите регистрирането им се извършва пред органите за технически надзор.

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория.
Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

а) за строежи от ІV-та категория – 60.00 лв.
б) за строежи от V-та категория – 30.00 лв.

Формуляр: Заявление-IV категория; Заявление-V категория

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?