Община мъглиж - официален сайт

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Формуляри

Искане: Строеж IV kategoriq; Строеж V kategoriq

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж
чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория от Община Мъглиж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
- Окончателен доклад на фирмата, упражняваща строителен надзор - за строежи IV категория;
- Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
-Одобрен проект и/ии екзекутивна документация
-Договор със строителя
-Документ удостоверяващ, че строителя е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи
- Заповед от фирмата – строител за определяне на техническия ръководилел на обекта или Договор между Възложител и технически грамотно лице, което да изпълнява техническо ръководство по време на строителството ;
-Договори за авторски надзор с проектантите
- Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и образец 2а;
- Констативен акт за установяване съотвествието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването; - акт образец № 3
- Заверена заповедна книга - акт образец № 4;
- Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната кондтрукция - акт образец № 7;
- Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - акт образец № 12;
- Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;
- Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;
-Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;
-Протокол за измерено заземление на заземителна инсталация, мълниезащита
-Протокол за измерване на импеданса Zs на контура „фаза защитен проводник”
-Акредитация на лабораторията, извършила измерването
- Технически и енергиен паспорт на строежа -2бр.хартиени носители и 1бр.магнитен носител
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Гл. експерт "Устройство на Tериторията".

IV. Такси

- 30лв. за строежи пета категория
- 60лв за строежи четвърта категория

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?