Община мъглиж - официален сайт

Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документи за собственост (копие);
- Договор за наем (при необходимост);
- Одобрена схема когато се разполага върху общински или държавен имот;
- Извадка от действащ план за застрояване (ако има такъв);
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Инвестиционен проект по всички необходими части;
- Документ за платена такса.

Срок: 30 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от лицензирана фирма - консултант:

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,10 лв./кв.м

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв.м – 0,25 лв./кв.м

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м. до 5000 кв. м – 0,10 лв./кв.м

г) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ над 5000 кв. м – 1000,00 лв.

д) за преустройство и реконструкция;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,05 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,125 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м. до 5000 кв. м – 0,05 лв./кв.м

е) за одобряване на технически или работен проект,който е част от комплексен инвестиционен проект;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,13 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,325 лв./кв.м.

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м. до 5000 кв. м – 0,13 лв./кв.м

ж) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,03 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,075 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м. до 5000 кв. м – 0,03 лв./кв.м

з) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,05 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,125 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м до 5000 кв. м – 0,05 лв./кв.м

и) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за Ел, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии – 0,05 лв./л.м

й) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 12,50 лв.

к) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения ( геозащитни съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторви постове и др.) – 100,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?