Община мъглиж - официален сайт

Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост;
- Извадка от действащ ПУП;
- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";
- Виза за проектиране, в случаите когато е задължителна;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Проект за ПУП;
- Административни актове по специални закони;
- Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант;
- Положително становище на органите на пожарна безопасност, ако строежът е първа или втора категория;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Документ за платена такса.

Срок: 100 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

(т. 16А + т. 17) х 30% от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

т. 16А:

Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ОбЕСУТ:

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,20 лв./кв.м

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв.м – 0,50 лв./кв.м

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м., до 5000 кв. м – 0,20 лв./кв.м

г) за преустройство и реконструкция;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,10 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,25 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м., до 5000 кв. м – 0,10 лв./кв.м

д) за одобряване на технически или работен проект,който е част от

комплексен инвестиционен проект;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,26 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,65 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м., до 5000 кв. м – 0,26 лв./кв.м

е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие;

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,06 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,15 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м., до 5000 кв. м – 0,06 лв./кв.м

ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0,10 лв./кв.м

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1000 кв. м – 0,25 лв./кв.м

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1000 кв. м., до 5000 кв. м – 0,10 лв./кв.м

з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за Ел, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии – 0,10 лв./л.м

и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25,00 лв.

й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторви постове и др.) - 200,00 лв.

т. 17:

За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията:

а/ до 3 поземлени имота – 15.00 лв.;

б/ от 3 поземлени имота до 1 квартал – 20.00 лв.;

в/ от 1 квартал до 3 квартала – 50.00 лв.;

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?