Община мъглиж - официален сайт

Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;
- Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на проект за ПУП;
- Скица, заверена от експлоатационните дружества;
- Проект за ПУП;
- Схеми за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (когато обектът е извън регулация);
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.

Срок: 140 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията:

а/  до 3 поземлени имота – 30.00 лв.;

     от 3 поземлени имота до 1 квартал – 50.00 лв.;

     от 1 квартал до 3 квартала – 100.00 лв.;

б/ извън регулация - 50.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?