Община мъглиж - официален сайт

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Определение

Целта на настоящето описание на услугата е да укаже реда и условията, при които се съставят актове за гражданско състояние на български граждани, разполагащи с документи, съставени в чужбина. Актовете за гражданско състояние са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. Съставени по установения законов ред те имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34 ЗГР).
Съгласно чл. 69 ЗГР гражданите на Република България, които се намират в чужбина, могат да поискат при спазване на българските или местните закони съставянето на актове за гражданско състояние от съответния български дипломатически или консулски представител, или от чуждестранните местни органи по гражданското състояние в мястото, където са настъпили събитията, подлежащи на регистрация. Чл. 70, ал. 1 ЗГР указва, че български гражданин, който е поискал от местен орган по гражданското състояние в чужбина съставянето на акт за гражданско състояние, е длъжен да се снабди със заверен препис или извлечение от съставения акт и не по-късно от шест месеца след съставянето му да го предаде или изпрати на българския дипломатически или консулски представител в тази страна, като същевременно му съобщи постоянния си адрес в Република България. Съгласно чл. 70, ал. 2 ЗГР, ако българският гражданин не е могъл да предаде или изпрати съставения от местен орган по гражданското състояние в чужбина акт на български дипломатически или консулски представител, той може да го представи направо на длъжностното лице по гражданското състояние в общината по постоянен адрес.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на длъжностното лице по гражданско състояние. Това е кметът на общината, но той може да възложи тази функция на друго лице от общинската администрация.
Необходимите документи за съставяне на акт за раждане при съставен такъв в чужбина се подават от родителите или от упълномощено лице.
Заявления за пресъставяне на акт за сключен граждански брак се подават от съпрузите или от упълномощено лице. Възможно е документите да бъдат подадени до общината и по консулски път.
Документите за съставяне на акт за смърт при съставен такъв в чужбина се подават от наследник или служебно по консулски път по пощата.

За да бъде издаден актът за раждане, респективно за сключване на граждански брак, респективно за смърт е необходимо майката, съответно съпругът, който е български гражданин, съответно починалото лице да е с постоянен адрес в община Мъглиж. Съгласно изискването на чл. 70, ал. 2 ЗГР заявителят трябва да представи съставения от местен орган по гражданското състояние в чужбина акт заедно с легализиран и заверен превод на български език. Чл. 70, ал. 3 ЗГР указва, че преписите или извлеченията от актовете за гражданско състояние, съставени от орган на държавата, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, следва да бъдат легализирани и преведени. Чл. 70, ал. 4 ЗГР сочи случаите, когато преписите и извлеченията от актовете за гражданско състояние не се нуждаят от легализация. Това са случаите, когато те:
- произхождат от държава, която е ратифицирала Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;
- произхождат от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който това изрично е посочено;
- са получени по дипломатически път.

II. Необходими документи

Заявителят по настоящата услуга трябва да представи в община Стара Загора следните документи:
- заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние;
- оригинални документи от чужбина;
- легализирани и заверени преводи от Министерство на външните работи или българското посолство в съответната страна;
- документ за самоличност;
- при необходимост нотариално заверено пълномощно.

III. Технологичен път на административната услуга

Необходимите документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Мъглиж. Предвидена е възможност документите да бъдат подадени и по консулски път. Прави се проверка на самоличността на заявителя съответно на покойния, на коректността на постъпилите документи от чужбина. Документите се приемат когато са изрядни и са изпълнени посочените по-горе нормативно установени изисквания. В противен случай се изготвя аргументиран отказ. В случай че документите са подадени по консулски път по пощата и консулската преписка е погрешно адресирана до община Мъглиж, документите се пращат към компетентната друга община.
След приемане на документите се извършва проверка в съответните регистри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население". Длъжностното лице съставя акта за гражданско състояние и изготвя удостоверение (препис-извлечение) от акта за гражданско състояние.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?