Община мъглиж - официален сайт

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
лична карта или пълномощно, проведен и заверен акт по ГС от чужбина

Необходими документи:

- заявление или писмо от МВнР
- документ за самоличност или пълномощно
- преведен и легализиран заверен препис от оригиналния акт

Срок за изпълнение:

- 7 дни – обикновена
- 3 дни –бърза

Цена: няма

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението и приложените към него документи се подават в общината в Центъра за услуги и информация на граждани на община Мъглиж. Служителят от ЦУИГ, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Длъжностното лице по ГРАО след получаване на документите извършва необходимите справки в регистрите за раждане, граждански брак или смърт и в регистъра за населението. При съставяне на акт за раждане попълва служебно заявка за ЕГН с приложено копие от документите за раждане и оформя преписка която служебно изпраща в компетентната институция ТЗ "ГРАО"- Стара Загора . ТЗ "ГРАО" след сверка в каталозите издава исканото удостоверение за ЕГН и го връща обратно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, където длъжностното лице съставя акт за раждане. Акт за граждански брак и акт за смърт се съставят от длъжностното лице след проверка на данните вписани в представените документи.

Формуляр: Изтегли; Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?