Община мъглиж - официален сайт

Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
• Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., изм., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) - чл. 3, ал. 3; чл. 17

Необходими документи:

- писмо
- решение от съда

Срок за изпълнение: 3 дни

Цена: Няма

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Видът на правното ограничение може да бъде : "пълно запрещение"; "ограничено запрещение"; лишен от родителски права" или " ограничени родителски права"

Заявителят подава попълненото заявление в Центъра за услуги и информация на гражданите- гр.Мъглиж, пл. Трети март № 32 тел.04321 21-02, раб. време с граждани от 8,30 до 17.00 часа ,понеделник – петък, почивни дни събота и неделя.

Служителят от ЦУИГ проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот. Служител от ГРАО извършва проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация и в регистъра за граждански брак и изготвя исканото удостоверение.

При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.

Удостоверението се издава от служител от ГРАО.

Удостоверението за правно ограничение се получава от заявителя в ЦУИГ.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?