Община мъглиж - официален сайт

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
§ 1, т. 1, б. "а" от Закона за администрацията (ЗА)
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Настоящата услуга има за цел да укаже реда и условията за издаване на удостоверение относно разпределение на идеалните части от общите части на сгради – частна собственост, които са в режим на етажна собственост. Съгласно чл. 40 от Закона за собствеността дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост. По-късни изменения в отделните помещения не се отразяват върху размера на дяловете. Общината издава удостоверения за наличните данни, съхранявани в архива на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията".

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Правомощията по издаване на удостоверението са делегирани на директора на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията".
Производството по издаване на исканото удостоверение започва по заявление на всяко физическо или юридическо лице – собственик на имот в сграда с етажна собственост.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице, към което се прилагат:
- документ за собственост;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва към младши експерт "Общинска собственост”, който изготвя необходимото удостоверение и го предоставя за съгласуване и подпис на директор на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията".
Готовото удостоверение се представя в ЦУИГ за връчване на заявителя.

Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни.

IV. Такси

Такса 5,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?