Община мъглиж - официален сайт

Справка по актовите книги


Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж.

Определение

Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОС актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Условията и редът за това следва да са определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Актовите книги съдържат вписаните с последователни номера актове за общинска собственост за общинските имоти на територията на общината.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Справки по актовите книги за общинска собственост се предоставят от служителите на отдел "Регистрация на общинската собственост".
Заявител може да бъде всяко лице.

II. Технологичен път на административната услуга

Лицето заявява искането си за предоставяне на справка пред младши експерт „Общинска собственост” от дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", където се съхраняват актовите книги. Служителят проверява исканата информация и я предоставя на заявителя веднага.

III. Такси

Няма

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?