Община мъглиж - официален сайт

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Определение

Цел на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот, с която се осигурява законосъобразен достъп до определен поземлен имот, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно (чл. 192, ал. 2 ЗУТ).

Установен ред за извършване на административната услуга

І. Компетентни органи

Компетентни по тази услуга са:
1. Кметът на община Мъглиж, когато общинският поземленият имот се намира на територията на общината (чл. 192, ал. 3 ЗУТ);
2. Общинският съвет на община Мъглиж, когато се допуска влошаване на условията на застрояване и ползване на общински поземлен имот, върху който се учредява право на преминаване (чл. 192, ал. 5 ЗУТ).
Заявител на услугата е собственикът на поземления имот, който ще се обслужва от учреденото право на преминаване.

ІІ. Нормативно установени изисквания

Нормативно установени изисквания за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот са:
- липса на друга техническа възможност за преминаване до определен поземлен имот;
- наличие на оценка на правото на преминаване, направена по реда на чл. 210 ЗУТ;
- заплатено право на преминаване в съответствие с оценката, определена по реда на чл. 210 ЗУТ.

ІІІ. Необходими документи

Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот;
- оценка на правото на преминаване, направена по реда на чл. 210 ЗУТ;
- заплатено право на преминаване в съответствие с оценката, определена по реда на чл. 210 ЗУТ;
- документ за собственост.

ІV. Технологичен път на административната услуга

При липса на друга техническа възможност за преминаване до поземлен имот собственикът му подава заявление до кмета на общината за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот. То се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите към община Мъглиж и се разглежда от дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", след което се предава на кмета за издаване на заповед.

Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите (чл. 192, ал. 1 ЗУТ). Договорът за учредяване право на преминаване се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено право на преминаване (чл. 192, ал. 7 ЗУТ). Ако не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 ЗУТ). Заповедта на кмета се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване. Цената на правото на преминаване през чужд поземлен имот се определя по реда на чл. 210 ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта (чл. 192, ал. 6 ЗУТ). Редът за определяне цената на правото на преминаване е описан по-долу.

Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 3 ЗУТ). Заповедта за учредяване право на преминаване през държавен или общински поземлен имот се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост (чл. 192, ал. 8 ЗУТ). Цената на правото на преминаване се определя по реда на чл. 210 ЗУТ – по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината (чл. 192, ал. 6 ЗУТ). Кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетенията (чл. 210, ал. 2 ЗУТ). Решението на комисията се съобщава на страните по реда на АПК. Те могат да го обжалват по съдебен ред пред Административен съд – Стара Загора (чл. 210, ал. 3 във. вр. с чл. 215, ал. 1 ЗУТ). Сумата на обезщетението по влязла в сила оценка се внася по сметка в търговски банки и се изплаща на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице (чл. 210, ал. 4 ЗУТ). Съгласно чл. 211, ал. 1 ЗУТ, дължимото парично обезщетение по чл. 210, ал. 4 ЗУТ се внася в търговски банки на разположение на правоимащите, когато:
- правото да се получи обезщетение още не е установено със съответните документи;
- правоимащият не се е явил да представи съответните документи в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на АПК;
- съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума, като в този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред;
- правоимащите са в неизвестност;
- поземлените имоти са в неурегулирани територии (по смисъла на § 5, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ), останали след възстановяване правата на собствениците и те се стопанисват от общината при условията и по ред на ЗСПЗЗ.

С правото на преминаване не могат да се влошават условията на застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора за учредяване право на преминаване (чл. 192, ал. 4 ЗУТ). Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет – за общинските поземлени имоти (чл. 192, ал. 5 ЗУТ).

V. Такси

За извършване на административната услуга такса не се дължи.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?