Община мъглиж - официален сайт

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти


На основание на:

Закон за устройство на територията – § 5 от ДР на ЗУТ;
Закон закадарстъра и имотния регистър – § 4, във връзка с с чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКИР; § 1, т.10 от ДР на ЗКИР;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Mъглиж

Необходими документи:

1.Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж.
2. Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
3. Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота.
4. Актуална скица/схема - оригинал, издадена от СГКК- гр. Стара Загора/ Актуална скица – оригинал, издадена от Общинска служба Земеделие – гр. Мъглиж
5 Актуална скица/схема - оригинал, издадена от Община Мъглиж (по служебен път);
6 Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник
7. Квитанция за платена такса

Срок на валидност:

До влизане в сила на последващо изменение на: плана; КК и КР; КВС; промяна предназначението на сградата/ самостоятелния обект.

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение: 5 дни

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Извършва се проверка от съответния служител в дирекция „И и УТ” за идентичност на имота, посочен в приложените документи и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. При необходимост се извършва справка по служебен път със строителните книжа на сградата/ самостоятелния обект и отменени планове на населеното място, след което и се издава удостоверение за административен адрес.
Издаденото удостоверение за административен адрес на поземлен имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Цени:

- обикновена услуга –  10 лева;
- бърза услуга – 20 лева;
- експресна услуга – 30 лева;

Формуляр: Заявление

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?