Община мъглиж - официален сайт

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

-документ за собственост

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция „И и УТ” , а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител. Проверката за идентичност на имота, посочен в приложения документ за собственост и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция „И и УТ” и се издава удостоверение. Издаденото удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Техническа такса:

10.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?