Община мъглиж - официален сайт

Възстановяване или промяна на име


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация

ЗАЯВЛЕНИЕ на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация за промяна на име на непълнолетно дете

Законно основание

Административнопроцедуален кодекс (АПК)

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (Инструкция № 1)

Чл. 36, т.9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Българските граждани, на които принудително е променено името, могат по свое желание да възстановят предишното си име, ако не са упражнили това свое право до този момент (чл. 19а, ал. 1 ЗГР и чл. 2, ал. 1 от Инструкция № 1). По същия ред, посочен в чл. 19а, ал. 2 ЗГР могат да променят имената си и българските граждани, родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени. Непълнолетни могат да възстановят или променят имената си, ако имената на родителите или на единия от тях са били променени принудително при условията и реда, предвидени в чл. 19а, ал. 3 ЗГР. Правото се упражнява от законните им представители - родители или настойници (чл. 2, ал. 2 Инструкция № 1). Могат да променят настоящите си имена и непълнолетните деца на българските граждани по чл. 19а, ал. 4 ЗГР. Услугата се осъществява съобразно правилата на чл. 19а, ал. 3 ЗГР.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният орган, пред когото се осъществява услугата по възстановяване или промяна на името по реда на чл. 19а ЗГР, е длъжностното лице по гражданското състояние по постоянен адрес на заявителя - български гражданин. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация. (чл. 44 ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 ЗГР). В община Мъглиж кметът е делегирал правата си по изпълнение на тази услуга на главния специалист по гражданско състояние.

Заявители по тази услуга могат да бъдат:

- българските граждани, на които принудително е променено името и желаят да възстановят предишното си име;

- българските граждани, родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени. Непълнолетни могат да възстановят или променят имената си, ако имената на родителите или на единия от тях са били променени принудително. Правото се упражнява от законните им представители - родители или настойници;

- децата на починалите до 30 юни 2001 г. български граждани, чиито имена са били принудително променени и не са възстановени при условията и по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани (§ 1а, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗГР). Ако децата са починали до влизането в сила на този закон, правото на възстановяване на имената принадлежи последователно на следващите по степен низходящи;

- родителите на починалите до 26 ноември 1993 г. български граждани, чиито имена са били принудително променени и не са възстановени при условията и по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани, по общо съгласие могат да възстановят имената на децата си (§ 1а, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗГР).

II. Необходими документи

Пред компетентния орган се подават следните документи:

- заявление по образец;

- копие от документ за самоличност;

- удостоверение за раждане - оригинал;

- заверено копие от акта за раждане на заявителя, когато не е роден в община Мъглиж

- заверени копия от актовете за раждане на родителите, когато не са родени в община Мъглиж.

III. Технологичен път на административната услуга

Документите се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Мъглиж, където е постоянният адрес на заявителя (чл. 3, ал. 1 и 4 от Инструкция № 1). Заявлението се подава лично от лицето, чието име е сменено принудително. В случая, когато се възстановяват или променят имената на непълнолетни, то се подава и се подписва от двамата родители или настойниците на непълнолетните. В общинската администрация се извършва обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на населението (чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 1). Компетентното длъжностно лице проверява данните на лицето (име, ЕГН и др.), както и дали постоянният адрес на заявителя е на територията на община Мъглиж и приложени ли са всички необходими документи към заявлението.

В случаите, когато постоянният адрес на лицето е различен от мястото, където е съставен актът за раждане, преди произнасянето с решение по заявлението на лицето за възстановяване или промяна на името, компетентният орган по постоянния адрес по служебен път изисква копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на съответното лице. Длъжностното лице по гражданско състояние се произнася с мотивирано решение след проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 5 от Инструкция № 1). Когато заявлението отговаря на изискванията по чл. 3 от Инструкция № 1 и са налице условията по чл. 2 от Инструкция № 1, компетентното длъжностно лице изготвя решение за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 7, ал. 1 от Инструкция № 1). Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за отразяване на промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта за граждански брак, ако има съставен такъв. Възстановеното име на лицето трябва да съответства на името в акта му за раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на заявителя. В този случай във всички екземпляри се вписва датата на връчване, отбелязва се, че е връчено лично и лицето се подписва.

Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора по реда на АПК. В 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта заинтересуваните лица имат право да подадат жалба, с която да оспорят издадения административен акт.

Срокът за извършване на услугата е седем дни.

IV. Такси

Съгласно чл. 36, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, таксата за извършване на настоящата услуга е 4 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?