Община мъглиж - официален сайт

Възстановяване или промяна на име

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- акт за граждански брак - копие
- нотариално заверено заявление

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: Не се дължи такса

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Решението на съда или административния акт за промяна заедно с официалните документи , се приема от специалист в ЦУИГ в община Мъглиж.
Документите се регистрират в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където длъжностното лице по гражданско състояние извършва отбелязването на промяната на името в акта по гражданско състояние на лицето.

Срок на валидност: до промяна на данните

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?