Община мъглиж - официален сайт

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

На основание на :

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5

Необходими документи:

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г. /.
2. ПУП съгласуван:
- по реда на ЗООС и ЗСПЗЗ.
3. Документ за платена такса

Срок на валидност: Без срок

Място: Информационен център – Мъглиж

Срок за изпълнение: 45 дни

Процедура по изпълнение на услугата:

Заявлението се подава в ЦУИГ – Общинска администрация Мъглиж. След това се насочва към ресорния заместник – кмет, а той към директора на дирекция „ ИУТ” . Определеното длъжностно лице разглежда документите и придвижва преписката за изпълнение.
За услугата не се дължи такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи. Срокът на изпълнение е 45 дни.

Цени: безплатно

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?