Община мъглиж - официален сайт

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

На основание на:

Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване.

Необходими документи:

Лицето, което иска да извърши промяна в обстоятелствата на стопанисвания от него туристически обект, или упълномощено от него лице, подава до кмета на община Дряново заявление за промяна в обстоятелствата по образец, към което прилага:

● декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
● декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
● копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
● изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
● документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До изтичане на първоначално издаденото удостоверение за категория.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация -Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в служба „ Местни данъци и такси”, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към директор на дирекция „УРХДЕОС”, където се извършва проверка на приложените документи. При промяна на вписаните обстоятелства в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти в Община Мъглиж, вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в 30-дневен срок от настъпването й. При промяна на собствеността върху категоризирани средства за подслон и места за настаняване, лицето придобило собствеността подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Мъглиж за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани средства за подслон и места за настаняване, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Мъглиж за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. В тези случаи определената категория на туристическия обект се запазва.

 Такса: 150.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?