Община мъглиж - официален сайт

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

На основание на:

Закон за туризма – чл. 169, и във връзка с чл. 168, ал. 2

Необходими документи:

     Лицето, което иска да извърши промяна в обстоятелствата на стопанисвания от него туристически обект, или упълномощено от него лице, подава до кмета на община Мъглиж заявление за промяна в обстоятелствата по образец, към което прилага:

● декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

● декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

● копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

● изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

● документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До изтичане на първоначално издаденото удостоверение за категория

Срок на изпълнение: 14 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация - Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в служба „ Месни данъци и такси”, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към дирекция „УРХДЕОС” където се извършва проверка на приложените документи. При промяна на вписаните обстоятелства в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти в Община Мъглиж, вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината за отразяване на промяната в 30-дневен срок от настъпването й. При промяна на собствеността върху категоризирани заведения за хранене и развлечения, лицето придобило собствеността подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Мъглиж за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани заведения за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на община Мъглиж за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. В тези случаи определената категория на туристическия обект се запазва.

Такса: 150.00 лв

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?