Община мъглиж - официален сайт

Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечения

Формуляри

Заявление за промяна в обстоятелствата на туристически обект - заведение за хранене и развлечения -
Заявление

Законно основание

Чл. 24 и чл.25 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за храненеи развлечения.

чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведениe за хранене и развлечения.
При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва и издаване на удостоверение и табела, отразяващи променените обстоятелства.
Срокът на удостоверението се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Новото удостоверение се предоставя само след връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган – кмета на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице.

При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление до кмета на Община Мъглиж за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

В случай на промяна на собственика на туристическия обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до кмета на Община Мъглиж за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата.

II. Необходими документи

Към заявлението за промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран туристически обект се прилагат следните документи:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, съгласно изискванията за определения вид и категория на туристическия обект;
4. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
5. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект;
8. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по Закона за туризма.

В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Заявлението се насочва към директор дирекция „УРХДЕИ”, който го резолира към Главен експерт „Стопански дейности” . В случай на констатирана непълнота или нередовност в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 7-дневен срок от уведомяването му.
Главния експерт извършва проверка и съставя констативен протокол.
В случай че проверката установи несъответствия с изискванията на определената категория, той предлага на кмета на Общината да бъде издадена заповед за понижаване на категорията на туристическия обект. При наличие на съответствие с изискванията на определената категория кметът на Общината издава заповед за отразяване на променените обстоятелства в категоризирания туристически обект. Заповедта се връчва на заявителя. Определената категория на туристическия обект се запазва.
Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.
За промяната в обстоятелствата на категоризирания обект се издава нова категорийна символика - удостоверение и табела. Срокът на удостоверението се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.
Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни.

IV. Такси

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно категоризираните туристически обекти се събира такса съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?