Община мъглиж - официален сайт

Заявление за издаване на данъчна оценка

 

 

Формуляри

Заявление

Законно основание

Чл.3 от Приложение № 2 от ЗМДТ и/или чл.264, ал.1 от ДОПК.

Определение

Заявлението за издаване на удостоверение на данъчна оценка се подават в съответната община по местонахождение на обекта.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Заявлението за данъчна оценка се подава от собственика на недвижимия имот или чрез упълномощено представител. Заявлението за данъчна оценка може да бъде внесено и от трето лице, но удостоверението се получава само от собственик или упълномощен представител.

II. Необходими документи

Документите които се подават към заявлението :
- заявление за данъчна оценка;
- удостоверение за наследници, когато заявлението се подава от наследник ;
- заверен препис от завещание, ако се подава от заветник;
- пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;
- декларация по чл.14 от ЗМДТ, когато не е подадена такава или когато се иска данъчна оценка на незавършено строителство, на право на строеж или при настъпили промени в декларираните характеристики;
- Констативен протокол от общинската администрация, с който се удостоверява степентта на завършеност на строежа в случаите, когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство;
- Документ за собственост;
- Скица на имота;
- Характеристика на имота, само на земеделските земи;
- Документ за самоличност.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приема се от длъжностно лице и изготвената Данъчна оценка се предава също от него на заявителя.

IV. Такси

Удостоверението за данъчната оценка се издава :
- Обикновена услуга - в рамките на 14 дни – 5лв.
- Бърза услуга – в рамките на 3 дни – 10лв.
- Експресна услуга – в рамките на 1 ден – 20лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?