Община мъглиж - официален сайт

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

На основание на:

Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6

Необходими документи:

- документ, от който да е видно, че лицето е заинтересувано по смисъла на ЗУТ

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Извършва проверка в техническия архив за съхранение на оригиналите от поисканите документи.
2. Ксерокопира оригиналите и ги заверява.
Завереното копие на документите от техническия архив се получава в ЦУИГ от заявителя.

Техническа такса:

3.00 лв. за 1 страница, а всяка следваща по 1,00 лв.

Формуляр: Заявление

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?