Община мъглиж - официален сайт

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Правилника)
Чл. 36 т. 8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Настоящата услуга цели да укаже реда и условията, при които се извършва заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
В община Мъглиж заверката на документи по гражданско състояние за чужбина се извършва предимно като съпътстваща услугата по издаване на документ по гражданско състояние за чужбина.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е главен специалист „ГРАО” и главен специалист „ОК”.
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лицата, за които се отнасят съставените актове или изрично упълномощени от тях други лица.

II. Необходими документи

Заявителят трябва да подаде в община Стара Загора следните документи:
- документ за самоличност;
- съответния издаден документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.).

IV. Технологичен път на административната услуга

Необходимите документи се подават лично или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Мъглиж.
След приемане на документите вътрешният ход продължава с полагане на печат и подпис на гърба на исканото удостоверение от лице, за което е изпратен спесимен.

V. Такси

Съгласно чл. 36 т.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина се заплаща такса в размер на 5 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?