Община мъглиж - официален сайт

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- съответния документ

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център- Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението с приложения удостоверителен документ по гражданско състояние се приема в служба ГРАО. Служителят от ГРАО проверява самоличността и приема заявлението. То се регистрира в електронната система за документооборот от служител в ЦУИГ. Заявителят заплаща дължимата такса след което се насочва към ГРАО за обработка.
Удостоверението се заверява от оправомощено длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице издало удостоверението.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?