Община мъглиж - официален сайт

Заверка на копие от документ от техническия архив

Формуляри

Заявление

Законно основание

Закон за устройство на територията
Административно процесуален кодекс
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за получаване на заверено копие от токумент от техническия архив на Община Мъглиж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица, които са подавали документация за съгласуване, одобрение или разрешение към съответния отдел.

II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право за строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Съдебно удостоверение, когато е необходимо;
- Документ за платена такса.
Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Ст. специалист „Стрителство” и/или Гл. специалист „Кадастър”.

IV. Такси

Таксата за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях е 3.00 лв. на страница.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?