Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2019г.

Дата на публикуване: