Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

 

 Номер на поръчката: 01073-2019-0006 - 26.08.2019г.

1. Решение с ID № 929781 / Сканирано - 26.08.2019г.

2. Обявление с ID № 929783 / 2Obqwlenie_12-01-73_-_26082019g - 26.08.2019г.

3. Документация - 26.08.2019г.

4. ЕЕДОП - 26.08.2019г.

5. Образци - 26.08.2019г.

6. Проекто-договор - 26.08.2019г.

7. Техническа спецификация - 26.08.2019г.

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. Съобщение по чл.57, ал.3 от ЗОП - 17.08.2019г.

9. Протокол 1 - 13.11.2019г.

10. Протокол 2 - 13.11.2019г.

11. Протокол 3 - 13.11.2019г.

12. Решение за определяне на изпълнител - 13.11.2019г.

Дата на публикуване: