Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

     Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

АОП № 01073-2019-0008

1. Решение с ID № 935119 / Сканирано - 25.09.2019г.

2. Обявление с ID № 935121 / сканирано - 25.09.2019г.

3. Документация - 25.09.2019г.

4. ЕЕДОП - 25.09.2019г.

5. Образци - 25.09.2019г.

6. Проекто-договор - 25.09.2019г.

7. Техническа спецификация - 25.09.2019г.

8. Методика за оценка - 25.09.2019г.

9. Технически проект - 25.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

10. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 19.11.2019г.

Дата на публикуване: