Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

АОП № 9096720
1. Обява - 28.02.2020г.
2. Документация - 28.02.2020г.
3. Проект на договор - 28.02.2020г.
4. Образци - 28.02.2020г.
5. КСС - 28.02.2020г.
6. Технически проект - 28.02.2020г.
7. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 28.02.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
8. Разяснения - 28.02.2020г.
9. Обява - 10.03.2020г.
10. Информация за удължаване срока на обявата - 10.03.2020г.

Дата на публикуване: