Банковата сметка на Община Мъглиж за местни данъци и такси в ДСК АД клон Казанлък – БО Мъглиж e:

IBAN: BG14 STSA 9300 8400 3886 00

BIC: STSABGSF

Бенефициент: Община Мъглиж

  • Код за данък сгради – 442100
  • Код за данък превозни средства – 442300
  • Код за такса битови отпадъци – 442400
  • Код за патентен данък – 441400
  • Код за административни услуги – 448007
  • Код за технически услуги – 448001
  • Код за приходи от наеми за земя – 444200
  • Код за приходи от наеми на имущество – 444100

За чужди средства:

IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00

 

Данъчните задължения и таксите могат да бъдат заплатени в брой и чрез ПОС терминално устройство на касата на „Местни данъци и такси“.