I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

 

Директор на Дирекция „АОБФ” тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Счетоводство“ тел.: 04321/33-09
Главен счетоводител тел.: 04321/33-04
Главен специалист – касиер тел.: 04321/33-09
Главен специалист „Обща канцелария“ тел.: 04321/33-01
Старши счетоводител тел.: 04321/33-09
Младши експерт „Счетоводство“ тел.: 04321/33-09
Главен експерт „ГРАО“ тел.: 04321/33-21


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции, Устройство на територията, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

 

Директор на Дирекция „ИУТХДЕОС” тел.: 04321/33-10
Главен юрисконсулт тел.: 04321/33-22
Главен архитект   0,5 бр. тел.: 04321/33-08
Главен експерт „Устройство на територията“ тел.: 04321/33-17
Главен експерт „Устройство на територията“ тел.: 04321/33-18
Главен експерт „Устройство на територията“ тел.: 04321/33-18
Главен специалист – Кадастър тел.: 04321/33-08
Главен експерт „Стопански дейности“ тел.: 04321/33-23
Старши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-19
Старши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-19
Старши експерт „Социални дейности“ тел.: 04321/33-03
Началник отдел „Стопански дейности и ГРАО“ тел.: 04321/33-23
Главен експерт „МДТ“ вакантна
Вътрешен одитор тел.: 04321/33-13
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“  0,5 бр. тел.: 04321/33-15
Старши експерт „Стопански дейности“ вакантна
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ тел.: 04321/33-21
Старши експерт Еколог тел.: 04321/33-21
Старши експерт „Култура, младежки дейности,
вероизповедания и спорт“ / юрисконсулт
тел.: 04321/33-22
Младши експерт „Образование и Здравеопазване“ тел.: 04321/33-10
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ тел.: 04321/33-06


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

 

 

Старши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-08
Главен Специалист „Човешки ресурси“ тел.: 04321/33-23
Главен Специалист „ГРАО“ тел.: 04321/33-07
Старши специалист „ГРАО“ тел.: 04321/33-07
Старши специалист „ГРАО“ тел.: 04321/33-14
Старши специалист „КАО“ тел.: 04321/33-26
Старши специалист „КАО“ тел.: 04321/33-25
Главен инспектор „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Старши специалист-счетоводител тел.: 04321/33-09
Старши експерт „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Специалист – касиер „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Специалист „Земеделие и Гори” тел.: 04321/33-21
Специалист „Кадастър“ тел.: 04321/33-08
Специалист „КАО“ тел.: 04321/33-26
Младши експерт – еколог тел.: 04321/33-21
Главен специалист кметство с.Ягода тел.: 04322/28-16
Главен специалист кметство с.Ветрен тел.: 04332/22-89
Специалист кметство с.Дъбово тел.: 04333/22-30
Главен специалист кметство с.Тулово тел.: 04323/22-60
Главен специалист кметство с.Зимница тел.: 04354/22-89
Специалист кметство с.Юлиево тел.: 04339/22-70
Специалист кметство с.Шаново тел.: 04344/22-65
Вътрешен одитор вакантна
Оператор сигурност тел.: 04321/33-28