I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБФ” тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Счетоводство“ тел.: 04321/33-09
Главен счетоводител тел.: 04321/33-09
Главен специалист – касиер тел.: 04321/33-09
Главен специалист „Обща канцелария“ тел.: 04321/33-01
Старши счетоводител тел.: 04321/33-09
Младши експерт „КАО“ тел.: 04321/20-25


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”

Директор на Дирекция „ИУТ” тел.: 04321/33-18
Главен специалист „Устройство на територията“ тел.: 04321/23-18
Главен експерт „Устройство на територията“ тел.: 04321/23-18
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ тел.: 04321/33-10
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ тел.: 04321/33-25
Стажант Вътрешен одитор тел.: 04321/33-14
Старши специалист тел.: 04321/33-25
Главен архитект   0,5 бр. тел.: 04321/23-18
Архитект тел.: 04321/23-18
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“   0,5 бр. тел.: 04321/33-15


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УРХДЕОС” тел.: 04321/33-16
Главен експерт „Стопански дейности“ тел.: 04321/33-23
Главен юрисконсулт тел.: 04321/33-22
Старши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-19
Старши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-19
Младши експерт „Общинска Собственост“ тел.: 04321/33-19
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” тел.: 04321/33-03
Младши експерт „Образование, култура и Здравеопазване“ тел.: 04321/33-18
Старши специалист „Образование, Здравеопазване, Социални дейности“ тел.: 04321/33-12
Младши експерт Еколог тел.: 04321/33-21


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

 

Главен Специалист „Човешки ресурси“ тел.: 04321/33-23
Главен Специалист „ГРАО“ тел.: 0879 914 311
Старши специалист „ГРАО“ тел.: 0879 914 312
Старши специалист „КАО“ тел.: 04321/21-02
Специалист „ГРАО“ тел.: 04321/20-25
Младши експерт „Евроинтеграция“ тел.: 04321/21-02
Главен инспектор „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Старши специалист-счетоводител тел.: 04321/33-09
Старши експерт „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Специалист – касиер „Местни приходи“ тел.: 04321/33-27
Специалист „Земеделие и Гори” тел.: 04321/33-21
Младши експерт – еколог тел.: 04321/33-21
Главен специалист кметство с.Ягода тел.: 04322/28-16
Главен специалист кметство с.Ветрен тел.: 04332/22-89
Главен специалист кметство с.Дъбово тел.: 04333/22-30
Главен специалист кметство с.Тулово тел.: 04323/22-23
Главен специалист кметство с.Зимница тел.: 04354/22-89
Главен специалист кметство с.Юлиево тел.: 04339/22-70
Главен специалист кметство с.Шаново тел.: 04344/22-65
Старши специалист „Устройство на територията“ тел.: 04321/33-17
Специалист „Кадастър“ тел.: 04321/23-18
Спциалист координатор по етническите въпроси тел.: 04321/33-14
Техник-механик съобщителна техника тел.: 04321/33-23
Оператор сигурност тел.: 04321/33-28; 22-00