I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБФ” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт „Счетоводство“ Даниела Петкова
Главен счетоводител Мария Костадинова – Бабова
Главен специалист – касиер Калинка Гладичева
Главен специалист „Обща канцелария“ Юлка Кехайова
Старши счетоводител Деляна Емануилова
Младши експерт „Счетоводство“ Мария Михайлова


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”

Директор на Дирекция „ИУТ” инж. Гергана Иванова
Главен специалист – Кадастър Катя Василева
Главен експерт „Устройство на територията“ Станка Грунова
Главен експерт „Устройство на територията“ Трендафил Иванов
Младши експерт „Устройство на територията“ вакантна
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ Христиана Минчева
Вътрешен одитор вакантна
Старши специалист „Устройство на територията“ вакантна
Старши специалист Радослав Запрянов
Главен архитект   0,5 бр. Арх. Петър Влахов
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“  0,5 бр. Трифон Трифонов


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

 

Директор на Дирекция „УРХДЕОС” инж. Радка Трендева
Главен експерт „Стопански дейности“ Валентин Димитров
Главен юрисконсулт Зорница Светославова
Старши експерт „Общинска Собственост“ Емилия Гочева
Старши експерт „Общинска Собственост“ Златина Димитрова
Младши експерт „Общинска Собственост“ Теодора Даскалова
Старши експерт „Социални дейности“ Ваня Желязкова
Началник отдел „Стопански дейности, хуманитарни
дейности и ГРАО“
Христина Георгиева
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ Виктория Христова
Старши експерт Еколог Цветана Иванова
Старши експерт „Култура, младежки дейности,
вероизповедания и спорт“ / юрисконсулт
Пламен З. Костов
Младши експерт „Образование и Здравеопазване“ Антония Кръстева


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Финансов контрольор Ваня Астарджиева
Главен Специалист „Човешки ресурси“ Бистра Великова
Главен Специалист „ГРАО“ Любка Сербезова
Старши специалист „ГРАО“ Мариана Лангурова
Старши специалист „ГРАО“ Атанаска Димитрова
Старши специалист „КАО“ вакантна
Старши специалист „КАО“ Валентина Кучкова
Старши специалист „КАО“ Красимира Киркова
Главен инспектор „Местни приходи“ Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева
Старши експерт „Местни приходи“ Георги Порязов
Специалист – касиер „Местни приходи“ Маня Кефалова
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов
Младши експерт – еколог Габриела Чавалинова
Главен специалист кметство с.Ягода Антоанета Кършакова
Специалист кметство с.Ветрен вакантна
Специалист кметство с.Дъбово Даниела Иванова
Главен специалист кметство с.Тулово Галина Николова
Главен специалист кметство с.Зимница Росица Колева
Специалист кметство с.Юлиево вакантна
Специалист кметство с.Шаново Дорка Белчева
Специалист „Кадастър“ Ростислав Орешков
Младши специалист „Социални дейности“ Милена Гошева
Специалист координатор по етническите въпроси Силвия Ангелова
Здравен медиатор Жана Иванова
Здравен медиатор вакантна
Техник-механик съобщителна техника Николай Панайотов
Оператор сигурност Пламен Филипов
Оператор сигурност Янко Щерев
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Райчо Трифонов
Оператор сигурност Стоян Желязков

 

Органограма