I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

 

Директор на Дирекция „АОБФ” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт „Счетоводство“ Даниела Петкова
Главен счетоводител Мария Костадинова – Бабова
Главен специалист – касиер Калинка Гладичева
Главен специалист „Обща канцелария“ Юлка Кехайова
Старши счетоводител Деляна Емануилова
Младши експерт „Счетоводство“ Мария Михайлова
Главен експерт „ГРАО“ Мария Илиева


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции, Устройство на територията, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

 

Директор на Дирекция „ИУТХДЕОС” Царина Дикова
Главен юрисконсулт Зорница Светославова
Главен архитект   0,5 бр. Арх. Петър Влахов
Главен експерт „Устройство на територията“ инж. Гергана Иванова
Главен експерт „Устройство на територията“ Трендафил Иванов
Главен експерт „Устройство на територията“ Сталимир Найденов
Главен специалист – Кадастър Катя Василева
Главен експерт „Стопански дейности“ Валентин Димитров
Старши експерт „Общинска Собственост“ Емилия Гочева
Старши експерт „Общинска Собственост“ Златина Димитрова
Старши експерт „Социални дейности“ Ваня Желязкова
Началник отдел „Стопански дейности и ГРАО“ Христина Георгиева
Началник отдел Общинска собственост и МДТ вакантна
Вътрешен одитор Пламена Димитрова
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“  0,5 бр. Трифон Трифонов
Mл.експерт Общинска собственост Ели Иванова
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ Виктория Христова
Старши експерт Еколог Цветана Халваджиева
Старши експерт „Култура, младежки дейности,
вероизповедания и спорт“ / юрисконсулт
Пламен З. Костов
Младши експерт „Образование и Здравеопазване“ Христа Димитрова
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ Христиана Минчева


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

 

Старши експерт „Общинска Собственост“ Теодора Даскалова
Главен Специалист „Човешки ресурси“ Руска Данaджикова
Главен Специалист „ГРАО“ Любка Сербезова
Старши специалист „ГРАО“ Мариана Лангурова
Старши специалист „ГРАО“ Атанаска Димитрова
Старши специалист „КАО“ Валентина Кучкова
Старши специалист „КАО“ Красимира Киркова
Главен инспектор „Местни приходи“ Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева
Старши експерт „Местни приходи“ Георги Порязов
Специалист – касиер „Местни приходи“ Маня Кефалова
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов
Специалист „Кадастър“ Ростислав Орешков
Специалист „КАО“ Ивелина Господинова
Младши експерт – еколог Габриела Чавалинова
Специалист Радослав Запрянов
Главен специалист кметство с.Ягода Антоанета Кършакова
Главен специалист кметство с.Ветрен Неда Троева
Специалист кметство с.Дъбово Катя Кънева
Главен специалист кметство с.Тулово Галина Николова
Главен специалист кметство с.Зимница Росица Колева
Специалист кметство с.Юлиево Божидара Трифонова
Специалист кметство с.Шаново Красимира Кършакова
Вътрешен одитор вакантна
Здравен медиатор Жана Иванова
Здравен медиатор Сашо Андреев
Здравен медиатор Сара Асенова
Техник-механик съобщителна техника Стефан Лангуров
Оператор сигурност Янко Щерев
Оператор сигурност Пламен Филипов
Оператор сигурност Райчо Трифонов
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Стоян Желязков

 

Органиграма