I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБФ” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт „Счетоводство“ Даниела Петкова
Главен счетоводител Мария Костадинова – Бабова
Главен специалист – касиер Калинка Гладичева
Главен специалист „Обща канцелария“ Юлка Кехайова
Старши счетоводител Деляна Емануилова
Младши експерт „Счетоводство“ Мария Михайлова


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”

Директор на Дирекция „ИУТ” инж. Гергана Иванова
Главен специалист – Кадастър Катя Василева
Главен експерт „Устройство на територията“ Станка Грунова
Главен експерт „Устройство на територията“ вакантна
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ Пламен Костов
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ Христиана Минчева
Вътрешен одитор вакантна
Старши специалист „Устройство на територията“ Огнян Тодоров
Старши специалист Радослав Запрянов
Главен архитект   0,5 бр. Арх. Петър Влахов
Младши експерт вакантна
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“  0,5 бр. Трифон Трифонов


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УРХДЕОС” инж. Радка Трендева
Главен експерт „Стопански дейности“ Валентин Димитров
Главен юрисконсулт Зорница Светославова
Старши експерт „Общинска Собственост“ Емилия Гочева
Старши експерт „Общинска Собственост“ Златина Димитрова
Старши експерт „Общинска Собственост“ Теодора Даскалова
Старши експерт „Социални дейности“ Ваня Желязкова
Младши експерт „Образование и Здравеопазване“ Симона Николова
Младши експерт „Евроинтеграция“ Виктория Христова
Старши експерт Еколог Цветана Иванова
Старши експерт „Култура, младежки дейности,
вероизповедания и спорт“
Пламен З. Костов


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Младши експерт „Финансов контрольор“ вакантна
Главен Специалист „Човешки ресурси“ Бистра Великова
Главен Специалист „ГРАО“ Любка Сербезова
Старши специалист „ГРАО“ Мариана Лангурова
Старши специалист „ГРАО“ Атанаска Димитрова
Старши експерт „КАО“ Христина Георгиева
Старши специалист „КАО“ Валентина Кучкова
Старши специалист „КАО“ Красимира Киркова
Главен инспектор „Местни приходи“ Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева
Старши експерт „Местни приходи“ Георги Порязов
Специалист – касиер „Местни приходи“ Маня Кефалова
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов
Младши експерт – еколог Габриела Чавалинова
Главен специалист кметство с.Ягода Антоанета Кършакова
Специалист кметство с.Ветрен Димитрина Тонева
Специалист кметство с.Дъбово Даниела Иванова
Главен специалист кметство с.Тулово Галина Николова
Главен специалист кметство с.Зимница Росица Колева
Специалист кметство с.Юлиево Бистра Желева
Специалист кметство с.Шаново Дорка Белчева
Специалист „Кадастър“ Ростислав Орешков
Спциалист координатор по етническите въпроси Силвия Ангелова
Здравен медиатор Жана Иванова
Здравен медиатор Минко Ангелов
Техник-механик съобщителна техника Николай Панайотов
Оператор сигурност Пламен Филипов
Оператор сигурност Янко Щерев
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Райчо Трифонов
Оператор сигурност Стоян Желязков

 

Органограма