I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБФ” Капка Бакалова
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова
Главен Експерт „Счетоводство“ Даниела Петкова
Главен счетоводител Мария Костадинова – Бабова
Главен специалист – касиер Калинка Гладичева
Главен специалист „Обща канцелария“ Юлка Кехайова
Старши счетоводител Деляна Емануилова
Младши експерт „КАО“ Христина Георгиева


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”

Директор на Дирекция „ИУТ” инж. Гергана Иванова
Главен специалист „Устройство на територията“ Катя Василева
Главен експерт „Устройство на територията“ Станка Грунова
Младши експерт „Административно-стопански дейности“ Пламен Костов
Секретар на МКБППМН и Звено „Общински съвет“ Христиана Минчева
Стажант Вътрешен одитор Димитър Низамов
Старши специалист Радослав Запрянов
Главен архитект   0,5 бр. Арх. Петър Влахов
Архитект Снежана Ортакчийска
Младши експерт „ОМП, ГЗ и СИ“   0,5 бр. Трифон Трифонов


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УРХДЕОС” инж. Радка Трендева
Главен експерт „Стопански дейности“ Валентин Димитров
Главен юрисконсулт Зорница Светославова
Старши експерт „Общинска Собственост“ Емилия Гочева
Старши експерт „Общинска Собственост“ Златина Димитрова
Младши експерт „Общинска Собственост“ Теодора Даскалова
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” Ваня Желязкова
Младши експерт „Образование, култура и Здравеопазване“ Симона Николова
Старши специалист „Образование, Здравеопазване, Социални дейности“ Красимира Киркова
Младши експерт Еколог Цветана Иванова


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

 

Главен Специалист „Човешки ресурси“ Бистра Великова
Главен Специалист „ГРАО“ Любка Сербезова
Старши специалист „ГРАО“ Мариана Лангурова
Старши специалист „КАО“ Валентина Кучкова
Специалист „ГРАО“ Атанаска Димитрова
Младши експерт „Евроинтеграция“ Ивелина Господинова
Главен инспектор „Местни приходи“ Станка Тодорова
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева
Старши експерт „Местни приходи“ Георги Порязов
Специалист – касиер „Местни приходи“ Мария Михайлова
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов
Младши експерт – еколог Габриела Чавалинова
Главен специалист кметство с.Ягода Антоанета Кършакова
Главен специалист кметство с.Ветрен Димитрина Тонева
Главен специалист кметство с.Дъбово Даниела Иванова
Главен специалист кметство с.Тулово Галина Георгиева
Главен специалист кметство с.Зимница Росица Койчева
Главен специалист кметство с.Юлиево Минка Канджева
Главен специалист кметство с.Шаново Дорка Белчева
Старши специалист „Устройство на територията“ Огнян Тодоров
Специалист „Кадастър“ Николай Панайотов
Спциалист координатор по етническите въпроси Силвия Ангелова
Техник-механик съобщителна техника
Оператор сигурност Пламен Филипов
Оператор сигурност Янко Щерев
Оператор сигурност Иван Азманов
Оператор сигурност Райчо Трифонов
Оператор сигурност Велимир Трифонов
Оператор сигурност Ростислав Орешков
Чистач/хигиенист Марийка Христова
Чистач/хигиенист Делка Михайлова
Чистач/хигиенист Стоянка Карастоянова

 

Органограма