Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Програмен период 2007-2013г.

22/05/2015
ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж”