Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж приключи проект по ОП „Административен капацитет“ към Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Община Мъглиж финализира работата по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж” по Оперативна програма „Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: І „Добро управление", Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

На 23 Юли 2014 г. от 01:30 часа в залата на общински съвет в сградата на общината, се проведе заключителната конференция за отчитане на дейностите по проекта, чиято основна цел бе въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Мъглиж за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г.

Проектът бе на стойност 77 751, 41 лв. и протече в рамките на 9 месеца, като работата премина през подготовка и изготвяне на основни стратегически документи и правила, а именно:

  • Изготвяне на Общински план за развитие на община Мъглиж за периода 2014–2020г. Този план е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.
  • Изготвяне на Стратегията за опазване на културното наследство на територията на община Мъглиж за периода 2014-2020 г., основната цел на която е създаването и изграждането на система за опазване на културното наследство на община Мъглиж и създаване на предпоставки за превръщането му във фактор за устойчиво развитие на общината и формиране на културен капитал с икономическа и социална стойност.
  • Изработване на Общински план за младежта на община Мъглиж. Основните акценти на настоящия Общински план за младежта са създаване на условия за комуникации между младежките организации, органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище.
  • Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 2007-2013 г.  Целта на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Мъглиж през периода 2007-2013г. и да направи изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие, които да се вземат предвид при разработването на стратегическия документ за новия програмен период 2014-2020г. Оценката е адресирана към три основни аспекта: реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането на ОПР на община Мъглиж.
  • Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от община Мъглиж са изготвени под формата на рамков документ, чиято основна цел е да предостави общи насоки и препоръки, както и да подпомогне община Мъглиж при планирането, подготовката и провеждането на мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинските политики. Целта на документа е да подпомогне община Мъглиж в процеса на мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи и политики за развитие от Общината.

Повече информация за проекта, както и стратегическите документи в цял формат, може да откриете на уеб-сайта на община Мъглиж >>тук<<

 

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?